prev Předchozí dvorek
next Další dvorek
Bezručova 31

Dům Jana Cingroše, světově proslulého kameníka z Plzně

Vysoký třípatrový dům v nejzazším konci ulice ustupuje proti ostatním hlouběji do pozemku a zalamuje tak dvakrát uliční frontu. Profil ulice se v těchto místech úží a lze předpokládat, že se od další stavební činnosti v sousedství očekávala jeho úprava. Dům zaplňuje téměř celý pozemek, který je v podstatě nevelký a nepravidelný, jak byl jeho tvar ovlivněn průběhem někdejší středověké hradební zdi. Pravá strana domu k ní byla přistavěna a její linii sleduje i zadní strana dvora. Byť leží do jisté míry v zastrčeném koutku, nelze mu upřít označení elegantní.

Uliční fasáda má eklektický charakter, typický právě pro dobu konce 19. a počátku 20. století, kdy se čerpalo z cizích vzorů i z palety prvků minulých slohových období, aby v této směsici vznikala svébytná díla. Uprostřed přízemí se nachází hlavní vstup s původními dveřmi, okna po stranách jsou opatřena rozměrnými klenutými segmenty. Celé přízemí je obloženo žulovými deskami a architektonickými články v několika barevných formách. Jak také jinak, když stavebník a majitel domu Cingroš byl vlastníkem velké a úspěšné kamenické firmy známé nejen v Rakousko-Uhersku, ale po celém světě. Dodával strojově řezané a leštěné desky a také další architektonické články, ozdobné prvky i celé pomníky a náhrobky ze žuly, syenitu a porfyru.

Cingrošův dům v Bezručově ulici byl jednak výrazem hrdosti na vlastní podnik i jistou formou reklamy. Stopy jeho firmy se najdou dodnes, v Plzni například na obložení portálu lékárny U Bílého jednorožce na náměstí Republiky či na domě v Nádražní třídě. K nejznámějším zahraničním zakázkám patří podstavec pomníku císařovny Marie Terezie ve Vídni.

Každé z vyšších pater má osm okenních os, přičemž jsou obě krajní a střední dvojice sdružené. Nad domovním vstupem vyčnívá do prostoru kamenný baldachýn, na němž je usazen balkón s balustrádou. Balkónky jsou rovněž v obou koncových polích druhého patra. Tentokrát mají zábradlí kovaná, zasazená ve zděných sloupcích. V úrovni třetího patra je plocha střídmě členěná štukovými ozdobami s novorenesančními a secesními prvky. Pod hlavní římsou je malovaný vlys. Druhé a třetí patro pak od sebe odděluje profilovaná římsa. Nad hlavní římsou, která je konzolová, se tyčí zdobné vyvrcholení průčelí budovy – trojice štítů uprostřed s nejvyšším, obloučkovým, zdobeným štukaturami a výmalbou.

Plochu mezi okny prvního patra vyplňuje monumentální malba Mikoláše Alše s postavami světců – Václava a Jiřího –, které dosahují až k patru druhému a jejich praporce až nad ně. Svatý Václav na bílém koni má po své pravici panoše nesoucího štít se svatováclavskou orlicí a svatý Jiří na koni hnědáku má po levici svůj nezbytný atribut – draka. V samém středu kompozice je umístěna přemyslovská orlice. Podle Alšova návrhu ji vytvořil malíř Josef Bosáček, absolvent akademie v oboru dekorativní a náboženská malba u Maxmiliána Pirnera a posléze realizátor návrhů fresek a sgrafit podle Alše i jiných tvůrců, a to nejen v Plzni.

Dům postavil v roce 1903 plzeňský stavitel a architekt Josef Pašek na místě staršího vyhořelého domu. Původní dům je zmiňován jako vyhořelý již při sérii úkladně založených požárů v roce 1507. Ani další léta tuto část tehdy Jeptišské ulice požárů neušetřila. O následcích jednoho z nich se zmiňuje i kronikář Martin Hruška. Následky prý byly zlé, neboť panoval silný mráz a v kašnách nebyla voda.

Na dvorek domu nezbylo příliš mnoho místa. Dům vznikal v době, kdy způsob užívání domovních dvorů doznal výrazné proměny ztrátou hospodářských funkcí. Nevelký prostor pohledově zcela ovládá půlválcová schodišťová věž sevřená mezi dvěma nádvorními obytnými křídly.

Panorama 360°